4. marec 2012

Telesa, delovna telesa

 1. SLOVENSKA NACIONALNA KOMISIJA ZA UNESCO
 2. SVET VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠTUDENTSKA VPRAŠANJA
 3. MEDRESORSKA DELOVNA KOMISIJA ZA ČLOVEKOVE PRAVICE
 4. MEDRESORSKA KOMISIJA ZA MEDNARODNO HUMANITARNO PRAVO
 5. SVET VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INVALIDE
 6. SVET VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE
 7. SVET ZA INTEGRACIJO TUJCEV
 8. SVET VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MLADINO
 9. STROKOVNI SVET ZA IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN ZAPOSLOVANJE MLADIH
 10. SVET ZA TURIZEM
 11. STROKOVNI SVET ZA PROTIPOTRESNE UKREPE
 12. SVET VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VPRAŠNJA NARODNIH SKUPNOSTI PRIADNIKOV NARODOV NEKDANJE SFRJ V SLOVENIJI
 13. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO STROKOVNIH IN PRAVNIH TEMELJEV ZA NADALJNE POGOVORE Z ITALIJANSKO STRANJO O VPRAŠANJU VRAČANJA KULTURNIH DOBRIN, UMETNIŠKIH DEL, ARHIVOV TER TER KATASTRSKIH IN ZEMLJIŠKIH KNJIG IZ ITALIJE V SLOVENIJO
 14. DELOVNA SKUPINA ZA TEHNIČNO KOORDINACIJO ZUNANJEPOLITIČNIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE
 15. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA DELOVANJE REPUBLIKE SLOVENIJE V NATU
 16. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA FRANKOFONIJO
 17. KOORDINACIJSKI ODBOR ZA VPRAŠNJA NASLEDSTVA
 18. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA VSTOP REPUBLIKE SLOVENIJE V ORGANIZACIJO ZA EKONOMSKO SODELOVANJE IN RAZVOJ (OECD)
 19. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA NACIONALNA KONTAKTNA TOČKA ZA OSEBNO IN LAHKO OROŽJE (OLO)
 20. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA SVET EVROPE
 21. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO PREDLOGA BESEDILA ZAKONA O PRIVILEGIJIH IN IMUNITETAH MEDNARODNIH ORGANIZACIJ S SEDEŽEM V REPUBLIKI SLOVENIJI
 22. DELOVNA SKUPINA ZA REŠEVANJE PROBLEMATIKE, VEZANE NA IZGRADNJO HIDRO ELEKTRARNE NA SPODNJI SAVI
 23. KOMISIJA VLADE RS ZA ODPRAVO VZROKOV IN POSLEDIC VSEH VRST NELEGALNIH POSEGOV V PROSTOR IN KOPOV MINERALNIH SUROVIN
 24. MEDRESORSKA KOORDINACIJSKA SKUPINA ZA IZVAJANJE KONVENCIJE O VARSTVU ALP - ALPSKA KONVENCIJA
 25. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA UREDITEV IZVAJANJA DRŽAVNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE RAVNANJA S STRANSKIMI ŽIVALSKIMI PROIZVODI KATEGORIJE 1 IN 2
 26. SLOVENSKI KOMITE ZA VPRAŠANJA SPREMEMBE PODNEBJA
 27. MEDRESORSKA KOMISIJA ZA OBLIKOVANJE STALIŠČ REPUBLIKE SLOVENIJE DO PROBLEMATIKE PLINSKIH TERMINALOV V TRŽAŠKEM ZALIVU IN NJEGOVEM OBALNEM OBMOČJU
 28. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA URESNIČEVANJE OKVIRNEGA SPORAZUMA O SAVSKEM BAZENU NA DELU SAVSKEGA BAZENA NA SLOVENSKEM OZEMLJU
 29. MEDRESORSKA STROKOVNA KOMISIJA ZA PREGLEDOVANJE IN OCENJEVANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZVEDBO INFRASTRUKTURNH UREDITEV HIDROELEKTRARN NA SPODNJI SAVI
 30. MEDRESORSKA SKUPINA ZA PODNEBNE SPREMEMBE
 31. DELOVNA SKUPINA ZA PROSTORSKE REŠITVE UMEŠČANJA PREDNOSTNIH NACIONALNIH INFRASTRUKTURNIH PROJEKTOV V PROSTOR
 32. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PODROČJE PROTIDOBAV
 33. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA IMPLEMENTACIJO DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 2006/123/ES O STORITVAH NA NOTRANJEM TRGU
 34. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA BOJ PROTI PIRATSTVU IN PONAREJANJU NA PODROČJU INTELEKTUALNE LASTNINE
 35. KOMISIJA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NARODNI SKUPNOSTI
 36. KOMISIJA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DIALOG Z VERSKIMI SKUPNOSTMI
 37. SVET ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ
 38. PROGRAMSKI ODBOR ZA OBRAVNAVO IN OBLIKOVANJE STRATEŠKIH USMERITEV SID BANKE IN DRUGIH RAZVOJNIH FINANČNIH IN IZVEDBENIH INSTITUCIJ
 39. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA USTANOVITEV URADA ZA ODVZEM PREMOŽENJSKE KORISTI PRIDOBLJENE S KAZNIVIM DEJANJEM
 40. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA BOJ PROTI TRGOVINI Z LJUDMI
 41. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA IZVEDBO DOKONČANJA PROJEKTA IZGRADNJE INFRASTRUKTURE ENOTNEGA DIGITALNEGA RADIJSKEGA OMREŽJA DRŽAVNIH ORGANOV REPUBLIKE SLOVENIJE
 42. MEDRESORSKA PROJEKTNA SKUPINA, KI BO PRIPRAVILA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO SOVLAGATELJA IN OPERATERJA ENOTNEGA DIGITALNEGA RADIJSKEGA OMREŽJA DRŽAVNIH ORGANOV (TETRA)
 43. NACIONALNA KONTAKTNA TOČKA ZA SODELOVANJE REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKI MIGRACIJSKI MREŽI
 44. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA REALIZACIJO PROJEKTA USTANOVITVE NACIONALNEGA PREISKOVALNEGA URADA
 45. PROJEKTNI SVET ZA REALIZACIJO PROJEKTA USTANOVITVE NACIONALNEGA PREISKOVALNEGA URADA
 46. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAKONA O MEDNARODNI ZAŠČITI
 47. PROJEKTNA SKUPINA ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO PROJEKTA ELEKTRONSKE OBJAVE JAVNIH NAROČIL
 48. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA SODELOVANJE Z URADOM EVROPSKE KOMISIJE ZA BOJ PROTI GOLJUFIJAM ( OLAF)
 49. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO NACIONALNEGA PROGRAMA FINANČNEGA IZOBRAŽEVANJA
 50. STALNA MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA ELEKTRONSKA JAVNA NAROČILA
 51. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA IZVAJANJE STROKOVNIH NALOG NA PODROČJU PROSTEGA PRETOKA KAPITALA V PROCESU VSTOPANJA REPUBLIKE SLOVENIJE V ORGANIZACIJO ZA EKONOMSKO SODELOVANJE IN RAZVOJ (OECD)
 52. DELOVNA SKUPINA ZA REORGANIZACIJO IN PRIPRAVO CURS NA VSTOP HRVAŠKE V EU
 53. DELOVNA SKUPINA ZA PREGLED IZVAJANJA PRILOGE G SPORAZUMA O VPRAŠANJIH NASLEDSTVA
 54. STROKOVNA KOMISIJA ZA PRESOJO UTEMELJENOSTI SKLEPANJA PORAVNAV
 55. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO NACIONALNEGA OGRODJA KVALIFIKACIJ SKLADNO Z EVROPSKIM OGRODJEM KVALIFIKACIJ
 56. STROKOVNA SKUPINA ZA REDAKCIJO SLOVENSKIH BESEDIL MEDNARODNIH AKTOV, KI SE OBJAVLJAJO V URADNEM LISTU REPUBLIKE SLOVENIJE
 57. KOMISIJA ZA PRAVNO REDAKCIJO SODB SODIŠČA EVROPSKIH SKUPNOSTI IN SODIŠČA PRVE STOPNJE
 58. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO NAČRTA DEJAVNOSTI ZA OBVLADOVANJE MLADOLETNIŠKEGA NASILJA
 59. KOMISIJA ZA REŠEVANJE VPRAŠANJ PRIKRITIH GROBIŠČ
 60. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA IZBIRO MODELA STATUSNIH IN ORGANIZACIJSKIH SPREMEMB DRUŽBE DARS, D.D.
 61. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA KOORDINACIJO IN NADZOR NAD IZVAJANJEM RESOLUCIJE O NACIONALNEM PROGRAMU VARNOSTI CESTNEGA PROMETA ZA OBDOBJE 2007-2011 (SKUPAJ ZA VEČJO VARNOST
 62. KOORDINACIJA SLUŽB NA MORJU
 63. STALNA MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PODROČJE PRIPRAVE BOLJŠIH PREDPISOV IN ODPRAVO ADMINISTRATIVNIH OVIR
 64. VLADNA POGAJALSKA SKUPINA
 65. DELOVNA SKUPINA ZA SPREMLJANJE FINANČNIH UČINKOV PLAČNEGA SISTEMA
 66. MEDRESORSKA KOORDINACIJSKA SKUPINA ZA PREGLED SISTEMA JAVNEGA NAROČANJA IN PRIPRAVE PREDLOGOV UKREPOV IN SPREMEMB ZAKONODAJE
 67. KOORDINACIJSKI ODBOR ZA OPTIMIZACIJO IN RACIONALIZACIJO POSLOVNIH PROCESOV V JAVNEM SEKTORJU
 68. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO USTREZNE REŠITVE GLEDE NADALJNJE UPORABE LETALA FALCON 2000 EX PO PRENEHANJU NAJEMNE POGODBE
 69. MEDRESORSKA KOORDINACIJSKA SKUPINA ZA USKLAJEVANJE PRIPRAV ZA ZAŠČITO KRITIČNE INFRASTRUKTURE
 70. MEDRESORSKA OPERATIVNA SKUPINA ZA IZVAJANJE NALOG, DOLOČENIH Z DRŽAVNIM NAČRTOM ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB UPORABI OROŽIJ ALI SREDSTEV ZA MNOŽIČNO UNIČEVANJE V TERORISTIČNE NAMENE OZIROMA TERORISTIČNEM NAPADU S KLASIČNIMI SREDSTVI
 71. PROJEKTNA SKUPINA ZA IZBOLJŠAVO KAKOVOSTI V JAVNEM ZDRAVSTVU
 72. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAKONA O URESNIČEVANJU NAČELA ENAKEGA OBRAVNAVANJA
 73. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO PRVEGA PERIODIČNEGA NAČRTA RESOLUCIJE O NACIONALNEM PROGRAMU ZA ENAKE MOŽNOSTI ŽENSK IN MOŠKIH
 74. DELOVNA SKUPINA ZA USKLAJEVANJE PRIPRAVE PROJEKCIJ JAVNIH IZDATKOV, KI SO POSLEDICA STARANJA PREBIVALSTVA
 75. RAZVOJNO-POSLOVNI SVET ZA SLOVENCE PO SVETU
 76. EKSPERTNA SKUPINA ZA VPRAŠANJA VARNOSTI V ZVEZI S KANDIDATURO REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SEDEŽ NADZORNEGA ORGANA GALILEO (GSA GALILEO SUPERVISORY AUTHORITY)
 77. DELOVNA SKUPINA ZA ZUNANJE ODNOSE
 78. DELOVNA SKUPINA ZA MEDNARODNO RAZVOJNO POMOČ
 79. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PRORAČUN
 80. ODBOR ZAPRTEGA VZAJEMNEGA POKOJNINSKEGA SKLADA ZA JAVNE USLUŽBENCE V REPUBLIKI SLOVENIJI
 81. MEDRESORSKA KOMISIJA ZA USKLAJEVANJE UKREPOV RAZVOJNE PODPORE POMURSKI REGIJI
 82. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA IZVAJANJE KONVENCIJE O VAROVANJU IN SPODBUJANJU RAZNOLIKOSTI KULTURNIH IZRAZOV
 83. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA NADALJEVANJE IN EVALVACIJO PROJEKTA NPU
 84. DELOVNA PODSKUPINA ZA PODROČJE NORMATIVNE UREDITVE
 85. DELOVNA PODSKUPINA ZA PODROČJE KADROV, DELOVNO PRAVNEGA STATUSA, MATERIALNO-TEHNIČNE PODPORE IN INFORMACIJSKE OPREME
 86. DELOVNA PODSKUPINA ZA PODROČJE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA
 87. DELOVNA SKUPINA ZA PODROČJE PROTOTIPNIH REŠITEV
 88. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO AKCIJSKEGA NAČRTA ZA IZVAJANJE RESOLUCIJ VARNOSTNEGA SVETA OZN 1325 IN 1820 O ŽENSKAH, MIRU IN VARNOSTI IN AKCIJSKEGA NAČRTA ZA ITVAJANJE RESOLUCIJ VARNOSTNEGA SVETA OZN 1539 IN 1612 O OTROCIH V OBOROŽENIH SPOPADIH
 89. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA VODENJE PROJEKTA IZGRADNJE NOVO NAČRTOVANE STAVBE NUK II
 90. MEDRESORSKA KOMISIJA ZA USKLAJEVANJE UKREPOV RAZVOJNE PODPORE POMURSKI REGIJI IN POKOLPJU
 91. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PROJEKT NORDIJSKI CENTER PLANICA
 92. STALNA MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA SPREMLJANJE OBLIKOVANJA IN DELOVANJA SPODBUJEVALNO RAZVOJNE PLATFORME
 93. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA IZVAJANJE SPREJETIH ZAVEZ NA 5. MINISTRSKI KONFERENCI O OKOLJU IN ZDRAVJU EVROPSKE REGIJE SVETOVNE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE
 94. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO MODELA FINANCIRANJA INFRASTRUKTURNIH PROJEKTOV PO MODELU JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA
 95. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA IZBIRO OBLIKE BODOČNIH STATUSNIH IN ORGANIZACIJSKIH SPREMEMB DRUŽBE DDC SVEOVANJE INŽENIRING, D.O.O.
 96. STALNA MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA ZADEVE OECD NA OPERATIVNI RAVNI
 97. KOORDINACIJSKA SKUPINA ZA PRIPRAVO STALIŠČ DO NASLEDNJE FINANČNE PERSPEKTIVE EU 2014+
 98. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PREUČITEV MOŽNOSTI POSEBNEGA UPOKOJEVANJA POLICISTOV
 99. DELOVNA SKUPINA "ZUNANJI ODNOSI"
 100. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PROBLEMATIKO MLADOLETNIKOV BREZ SPREMSTVA
 101. DELOVNA SKUPINA ZA PREUČITEV ZAKONODAJE, KI DOLOČA ORGANIZIRANOST IN FINANCIRANJE INVALIDSKIH ORGANIZACIJ V SLOVENIJI
 102. DELOVNA SKUPINA ZA CELOVITO OBRAVNAVO PROBLEMATIKE IZBRISANIH
 103. DELOVNA SKUPINA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA REVIZIJO UVRSTITEV DELOVNIH MEST IN NAZIVOV V PLAČNI SKUPINI C3 IN ODPRAVO UGOTOVLJENIH ANOMALIJ
 104. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PREUČITEV SISTEMSKIH UKREPOV ZA PREPREČEVANJE DAVČNIH UTAJ PRI ZAVEZANCIH, KI POSLUJEJO Z GOTOVINO
 105. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PREUČITEV MOŽNOSTI ZA UVELJAVITEV 37. ČLENA AKTA O PRISTOPU ČEŠKE REP., REP. ESTONIJE, REP. CIPER, REP. LATVIJE, REP. MADŽARSKE, REP. MALTE, REP. POLJSKE, REP. SLOVENIJE IN SLOVAŠKE REP.K EVROPSKI UNIJI
 106. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PODPORO SKRBNIKU OSREDNJE SPLETNE STRANI ZA PODROČJE FINANČNEGA IZOBRAŽEVANJA
 107. DELOVNA SKUPINA VLADE RS ZA REVIZIJO UVRSTITEV DELOVNIH MEST IN NAZIVOV INŠPEKTORJEV IN PRISTANIŠKIH NADZORNIKOV V PLAČNI SKUPINI C6 IN ODPRAVO UGOTOVLJENIH ANOMALIJ
 108. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO IZRAČUNOV STROŠKOV LETENJA Z LETALOM DASSAULT FALCON 2000 EX
 109. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA e-SOCIALA - ZAGOTOVITEV PODATKOVNIH VIROV ZA IZVAJANJE ZAKONA O UPRAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV
 110. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO ZAKONA O AVTOHTONI ITALIJANSKI IN MADŽARSKI NARODNI SKUPNOSTI
 111. MEDRESORSKA KOMISIJA ZA SPREMLJANJE DRŽAVNEGA NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB JEDRSKI ALI RADIOLOŠKI NESREČI
 112. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA SPREMLJANJE SPORAZUMA O ZAPOSLOVANJU VRHUNSKIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV V MINISTRSTVU ZA OBRAMBO - SLOVENSKA VOJSKA, MINISTRSTVU ZA NOTRANJE ZADEVE - POLICIJA IN MINISTRSTVU ZA FINANCE - CARINSKA UPRAVE
 113. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA EVALVACIJO DOSEDANJIH POSTOPKOV PRI PROSTORSKEM UMEŠČANJU DRŽAVNE CESTE OD PRIKLJUČKA NA AVTOCESTI A1 PRI ŠENTRUPERTU DO PRIKLJUČKA VELENJE JUG
 114. DELOVNA SKUPINA ZA KOORDINACIJO RAZVOJNEGA NAČRTOVANJA IN USKLAJEVANJA UKREPOV EKONOMSKE POLITIKE
 115. DELOVNA SKUPINA - SREDNJEROČNI MAKROEKONOMSKI OKVIR IN FISKALNO PRAVILO
 116. DELOVNA SKUPINA - PODJETNIŠTVO IN KONKURENČNOST
 117. DELOVNA SKUPINA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA
 118. DELOVNA SKUPINA - TRG DELA
 119. DELOVNA SKUPINA - IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT
 120. DELOVNA SKUPINA - KULTURA
 121. DELOVNA SKUPINA - ENERGETIKA
 122. DELOVNA SKUPINA - PROMET IN PROMETNA INFRASTRUKTURA
 123. DELOVNA SKUPINA - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO IN PREHRANA
 124. DELOVNA SKUPINA - OKOLJSKA IN PROSTORSKA POLITIKA
 125. DELOVNA SKUPINA - SOCIALNA POLITIKA
 126. DELOVNA SKUPINA - ZDRAVSTVENO VARSTVO
 127. DELOVNA SKUPINA - NACIONALNA VARNOST, OBRAMBA IN ZUNANJE ZADEVE
 128. DELOVNA SKUPINA - UPRAVLJANJE SISTEMOV JAVNE UPRAVE
 129. DELOVNA SKUPINA - KREPITEV INSTISTUCIJ PRAVNE DRŽAVE, SVOBODE IN VARNOSTI
 130. MEDRESORSKA SKUPINA ZA IZVAJANJE DRUGE FAZE SVETOVNEGA PROGRAMA ZA IZOBRAŽEVANJE ZA ČLOVEKOVE PRAVICE
 131. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA SLOVENSKEGA KULTURNO-INFORMACIJSKEGA CENTRA V AVSTRIJI (SKICA)
 132. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO NOVE STRATEGIJE OBVLADOVANJA GOSPODARSKE KRIMINALITETE V REPUBLIKI SLOVENIJI
 133. MEDRESORSKA KOORDINACIJSKA SKUPINA ZA OBLIKOVANJE CELOVITE PROSTORSKE ZASNOVE MATIČNEGA KRASA, KI BO IZDELANA V OKVIRU PARTNERSKEGA ČEZMEJNEGA PROJEKTA KRAS-CARSO
 134. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO ZAKONA O GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH
 135. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAKONA O URESNIČEVANJU NAČELA ENAKEGA OBRAVNAVANJA
 136. DELOVNA SKUPINA ZA OBLIKOVANJE NAČINA POVEZOVANJA PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA Z RAZVOJNIM NAČRTOVANJEM NA REGIONALNI RAVNI
 137. MEDRESORSKA KOORDINACIJSKA SKUPINA ZA IZVAJANJE RESOLUCIJE O TRAJNOSTNEM RAZVOJU DINARSKEGA GORSTVA
 138. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO CELOVITE INSTITUCIONALNE UREDITVE PODROČJA ZAGOTAVLJANJA ENAKOSTI IN VARSTVA PRED DISKRIMINACIJO
 139. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA ZELENO DAVČNO REFORMO
 140. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PROJEKT PREDSEDOVANJA REPUBLIKE SLOVENIJE ORGANOM EVROPSKIH ŠOL
 141. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA SODELOVANJE S CENTROM JUGOVZHODNE EVROPE ZA ODKRIVANJE IN PREGON KAZNIVIH DEJANJ
 142. DELOVNE SKUPINE, področje EU
 143. DELOVNA SKUPINA ZA EVROPSKE ZADEVE
 144. DELOVNA SKUPINA ZA SPLOŠNE IN INSTITUCIONALNE ZADEVE
 145. DELOVNA SKUPINA "LIZBONSKA STRATEGIJA"
 146. DELOVNA SKUPINA "VARNOST IN OBRAMBA"
 147. DELOVNA SKUPINA "MEDNARODNA RAZVOJNA POMOČ"
 148. DELOVNA SKUPINA "STRUKTURNA IN REGIONALNA POLITIKA
 149. DELOVNA SKUPINA "PRISELJEVANJE IN AZIL"
 150. DELOVNA SKUPINA "POLICIJSKO SODELOVANJE IN DROGE"
 151. DELOVNA SKUPINA "PRAVOSODNO SODELOVANJE"
 152. DELOVNA SKUPINA "CIVILNA ZAŠČITA"
 153. DELOVNA SKUPINA ZA MAKROEKONOMSKO POLITIKO IN EMU
 154. DELOVNA SKUPINA "FINANČNE STORITVE IN PROSTO GIBANJE KAPITALA"
 155. DELOVNA SKUPINA "OBDAVČENJE"
 156. DELOVNA SKUPINA "PRORAČUN"
 157. DELOVNA SKUPINA "CARINSKA UNIJA"
 158. DELOVNA SKUPINA "ZAKONODAJNE ZADEVE"
 159. DELOVNA SKUPINA "STATISTIKA"
 160. DELOVNA SKUPINA "ENERGIJA IN EUROTOM"
 161. DELOVNA SKUPINA "PROST PRETOK BLAGA IN STORITEV TER ZAŠČITA POTROŠNIKOV"
 162. DELOVNA SKUPINA "NOTRANJI TRG"
 163. DELOVNA SKUPINA "SKUPNA TRGOVINSKA POLITIKA"
 164. DELOVNA SKUPINA "VARSTVO KONKURENCE IN DRŽAVNE POMOČI"
 165. DELOVNA SKUPINA "INDUSTRIJSKA POLITIKA IN PODJETNIŠTVO
 166. DELOVNA SKUPINA "TELEKOMUNIKACIJE, POŠTNE STORITVE IN STORITVE INFORMACIJSKE DRUŽBE"
 167. DELOVNA SKUPINA "ZNANOST, RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO"
 168. DELOVNA SKUPINA "PROST PRETOK OSEB"
 169. DELOVNA SKUPINA "DELO IN SOCIALNE ZADEVE"
 170. DELOVNA SKUPINA ZA SKLOP "KMETIJSTVO"
 171. DELOVNA SKUPINA "VETERINARSKE IN FITOSANITARNE ZADEVE"
 172. DELOVNA SKUPINA "RIBIŠTVO"
 173. DELOVNA SKUPINA "JAVNO ZDRAVJE"
 174. DELOVNA SKUPINA "OKOLJE"
 175. DELOVNA SKUPINA "PROMET"
 176. DELOVNA SKUPINA "IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN MLADI"
 177. DELOVNA SKUPINA "KULTURA IN AVDIOVIZUALNA POLITKIKA"
 178. KOMISIJA ZA IZVAJANJE ZAKONA O POPRAVI KRIVIC
 179. KOMISIJA ZA POPOTRESNO OBNOVO OBJEKTOV
 180. KOMISIJA ZA PLAZOVE
 181. STROKOVNA KOMISIJA ZA IZBIRO KONCESIONARJA NA PODLAGI UREDBE O NAČINU, PREDMETU IN POGOJIH IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE RAVNANJA Z IZRABLJENIMI AVTOMOBILSKIMI GUMAMI
 182. STROKOVNA KOMISIJA ZA IZBIRO KONCESIONARJEV ZA OPRAVLJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE RAVNANJA Z IZRABLJENIMI MOTORNIMI VOZILI
 183. KOMISIJA ZA ODPRAVO POSLEDIC NESREČ NA STVAREH
 184. SVET ZA VARSTVO OKOLJA
 185. ZNANSTVENI ODBOR ZA DELO Z GENSKO SPREMENJENIMI ORGANIZMI V ZAPRTEM SISTEMU
 186. ZNANSTVENI ODBOR ZA NAMERNO SPROŠČANJE GENSKO SPREMENJENIH ORGANIZMOV V OKOLJE IN DAJANJE IZDELKOV NA TRG
 187. STROKOVNA KOMISIJA ZA OCENJEVANJE PONUDB GLEDE JAVNEGA RAZPISA ZA IZBIRO KONCESIONARJA ZA POSAMEZNO DIMNIKARSKO OBMOČJE
 188. KOMISIJA ZA RAVNANJE Z GENSKO SPREMENJENIMI ORGANIZMI (GSO)
 189. ARHIVSKA KOMISIJA
 190. KOMISIJA VLADE RS ZA NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJSKIH POGODB NA PODROČJU RUDARSTVA
 191. STROKOVNA KOMISIJA ZA RAZLAGO KOLEKTIVNE POGODBE ELEKTROGOSPODARSTVA
 192. STROKOVNA KOMISIJA ZA RAZLAGO KOLEKTIVNE POGODBE PREMOGOVNIŠTVA
 193. KOMISIJA ZA NADZOR IZVOZA BLAGA Z DVOJNO RABO
 194. KOMISIJA ZA ODPRAVO POSLEDIC ŠKODE V GOSPODARSTVU
 195. STALNA MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PREGLED PRISPELIH VLOG O ZAINTERESIRANOSTI ZA PODELITEV RUDARSKE PRAVICE PRED IZDAJO KONCESIJSKEGA AKTA IZ 15. ČLENA ZAKONA O RUDARSTVU
 196. KOMISIJA ZA POSPEŠEVANJE MEDNARODNE MENJAVE
 197. KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE IN ZATIRANJE KRIMINALITETE
 198. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO MOŽNIH UKREPOV ZA UVELJAVITEV MIGRACIJSKE POLITIKE REPUBLIKE SLOVENIJE
 199. KOMISIJA ZA UGOVOR VESTI VOJAŠKI DOLŽNOSTI
 200. ODBOR KONVENCIJE O PRIZNAVANJU VISOKOŠOLSKIH KVALIFIKACIJ V EVROPSKI REGIJI
 201. SVET ZA VISOKO ŠOLSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE
 202. SVET ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO REPUBLIKE SLOVENIJE
 203. ODBOR ZA PRIZNANJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POSLOVNO ODLIČNOST
 204. KOMISIJA ZA AKREDITACIJO VIŠJEŠOLSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV
 205. ODBOR REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZOISOVO NAGRADO, ZOISOVO PRIZNANJE, PRIZNANJE AMBASADOR ZNANOSTI RS IN PUHOVA PRIZNANJA
 206. KOMISIJA ZA DOLOČITEV OMREŽNIH PRIKLJUČNIH TOČK S PREDNOSTJO
 207. SVET ZA SISTEM PLAČ V JAVNEM SEKTORJU
 208. PODKOMISIJA ZA ŠTIPENDIRANJE PRI KOMISIJI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ADMINISTRATIVNE ZADEVE IN IMENOVANJA
 209. KOMISIJA ZA PRITOŽBE IZ DELOVNEGA RAZMERJA ZA JAVNE USLUŽBENCE PRI ORGANIH DRŽAVNE UPRAVE IN PRI PRAVOSODNIH ORGANIH
 210. KOMISJA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBRAVNAVANJE PREDLOGOV PREDPISOV Z VIDIKA DOLOČB ZAKONA O JAVNI RABI SLOVENŠČINE TER CILJEV JEZIKOVNE POLITIKE IN JEZIKOVNEGA NAČRTOVANJA
 211. KOORDINACIJSKI ODBOR ZA DRŽAVNE PROSLAVE
 212. NACIONALNI SVET ZA KNJIŽNIČNO DEJAVNOST
 213. STROKOVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠPORT
 214. ODBOR ZA PODELJEVANJE BLOUDKOVIH PRIZNANJ
 215. ODBOR ZA PODELJEVANJE NAGRAD REPUBLIKE SLOVENIJE NA PODROČJU ŠOLSTVA
 216. STROKOVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SPLOŠNO IZOBRAŽEVANJE
 217. STROKOVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POKLICNO IN STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
 218. STROKOVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 219. STROKOVNA KOMISIJA ZA IZDAJO PREDHONIH MNENJ V POSTOPKU IZDAJE DOVOLJENJ ZA PROMET Z VOJAŠKIM OROŽJEM IN OPREMO
 220. ODBOR ZA RAZPOLAGANJE S SREDSTVI POŽARNEGA SKLADA
 221. DELOVNA SKUPINA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH RAZVOJNIH PROGRAMOV SLOVENSKE VOJSKE V LETIH 1994- DO 2015
 222. MEDRESORSKA STROKOVNA KOMISIJA ZA IZDAJO SOGLASIJ ZA IZVEDBO ZAUPNIH NAROČIL
 223. STALNA MEDRESORSKA ANALITIČNA SKUPINA
 224. MEDRESORSKA KOMISIJA ZA NATOVE RAZPISE
 225. ODBOR NACIONALNEGA PRPGRAMA VARNOSTI CESTNEGA PROMETA
 226. KOMISIJA ZA VODENJE POSTOPKOV O PRITOŽBAH ZOPER ODLOČBE, KI JIH NA PRVI STOPNJI NA PODLAGI LETALSKIH PREDPISOV, KI VELJAJO V REPUBLIKI SLOVENIJI, IZDA MINISTRSTVO PRISTOJNO ZA PROMET
 227. SVET ZA KMETIJSTVO IN PODEŽELJE REPUBLIKE SLOVENIJE
 228. KOMISIJA ZA ODPRAVO POSLEDIC ŠKODE V KMETIJSTVU
 229. ZDRAVSTVENI SVET
 230. SVET ZA ZDRAVJE
 231. SVET REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU
 232. MEDRESORSKA KOMISIJA ZA KEMIJSKO VARNOST
 233. KOMISIJA ZA STRATEŠKO BLAGO
 234. KOMISIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO PACIENTOVIH PRAVIC
 235. KOMISIJA VLADE RS ZA DROGE
 236. MEDRESORSKA KOMISIJA ZA OBRAVNAVO PREDLOGOV REGIONALNIH DRŽAVNIH POMOČI ZA TEKOČE POSLOVANJE PODJETIJ
 237. DELOVNA SKUPINA ZA ZASTOPANJE INTERESOV DRŽAVNIH ORGANOV PRI IZVRŠEVANJU ZAKONA O GLAVNEM MESTU
 238. OŽJA DELOVNA SKUPINA ZA ZASTOPANJE INTERESOV DRŽAVNIH ORGANOV PRI IZVRŠEVANJU DOLOČB ZAKONA O GLAVNEM MESTU REPUBLIKE SLOVENIJE
 239. SVET ZA NACIONALNO VARNOST
 240. SEKRETARIAT SVETA ZA NACIONALNO VARNOST
 241. KOMISIJA ZA SPREMLJANJE AKCIJSKEGA PROGRAMA ZA INVALIDE 2007-2013
 242. KOMISIJA ZA ODPRAVLJANJE POSLEDIC DELA Z AZBESTOM
 243. KOMISIJA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ODKRIVANJE IN PREPREČEVANJE DELA IN ZAPOSLOVANJA ZA ČRNO
 244. KOMISIJA ZA POSTOPKE SPORAZUMEVANJA ZA PRIZNANJE ODŠKODNIN OBOLELIH ZA POKLICNO BOLEZNIJO ZARADI AZBESTA
 245. KOMISIJA ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE DO POKOJNINE POD UGODNEJŠIMI POGOJI
 246. STALNA KOMISIJA ZA URESNIČEVANJE SPORAZUMA MED VLADO RS IN VLADO ITALIJANSKE REPUBLIKE O UREJANJU VOJNIH GROBIŠČ
 247. STALNA KOMISIJA ZA URESNIČEVANJE SPORAZUMA MED VLADO RS IN VLADO ČEŠKE REPUBLIKE O UREJANJU VOJNIH GROBIŠČ
 248. SVET ZA SLOVENSKI ZNAKOVNI JEZIK
 249. KOMISIJA ZA ODLOČANJE O ODŠKODNINI ŽRTVAM KAZNIVIH DEJANJ
 250. KOMISIJA ZA INFORMACIJSKO VARNOST
 251. STROKOVNA SKUPINA POD VODSTVOM MINISTRSTVA ZA FINANCE, KI BO PREVERILA DEJANSKE UTEMELJENE STROŠKE ZA OPRAVLJENA NAROČILA PO POGODBI O NAROČILU TER VIŠINO DEJANSKO UTEMELJENIH ODHODKOV ZA IZRAČUN KONCESIJSKE DAJATVE
 252. SVET VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO
 253. KOMISIJA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAŠČITO ROMSKE SKUPNOSTI
 254. MEDRESORSKO DELOVNO TELO ZA MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE
 255. STALNA KOORDINACIJSKA SKUPINA ZA OMEJEVALNE UKREPE
 256. STALNA AVTONOMNA STROKOVNA KOMISIJA ZA PRIPRAVO MNENJA O USPOSOBLJENOSTI KANDIDATOV, KI NISO DIPLOMATI, ZA VODJO DIPLOMATSKEGA PREDSTAVNIŠTVA ALI KONZULATA
 257. KOMISIJA ZA SPREMLJANJE SPORAZUMA O ZAGOTAVLJANJU POSEBNIH PRAVIC MADŽARSKE MARODNE SKUPNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI IN SLOVENSKE NARODNE MANJŠINE V REPUBLIKI MADŽARSKI
 258. SVET VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU
 259. SVET VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SLOVENCE PO SVETU
 260. SVET VLADE RS ZA URESNIČEVANJE NAČELA ENAKEGA OBRAVNAVANJA
 261. SKUPNO DELOVNO TELO VLADE RS ZA VARSTVO PRED ŠKODLJIVIMI RASTLINAMI
 262. MEDRESORSKA KOMISIJA ZA NAPOTITEV OSEB V MEDNARODNE CIVILNE MISIJE IN MEDNARODNE ORGANIZACIJE
 263. SVET ZA PROMOCIJO KMETIJSKIH IN ŽIVILSKIH PROIZVODOV
 264. SVET ZA TERITORIALNO USKLAJEVANJE RAZVOJNIH POBUD
 265. NACIONALNI USKLAJEVALNI ODBOR ZA IZVAJANJE EVROPSKEGA LETA PROSTOVOLJNIH DELAVNOSTI (2011)
 266. SVET ZA SOCIALNO PODJETNIŠTVO
 267. DRŽAVNA KOMISIJA IN REGIJSKE KOMISIJE ZA OCENJEVANJE ŠKODE OB NARAVNIH IN DRUGIH NESREČAH TER ZA PRIPRAVO PREDLOGOV ZA ODPRAVO NJIHOVIH POSLEDIC
 268. ODBOR REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODELITEV DRŽAVNIH PRIZNANJ NA PODROČJU PROSTOVOLJSTVA
 269. STROKOVNA KOMISIJA ZA ČLOVEKOVE PRAVICE IN CIVILNE SVOBOŠČINE - ZA POSAMEZNO PODROČJE PROSTOVOLJSKEGA DELA
 270. STROKOVNA KOMISIJA ZA KULTURO, UMETNOST TER TURIZEM - ZA POSAMEZNO PODROČJE PROSTOVOLJSKEGA DELA
 271. STROKOVNA KOMISIJA ZA REKREACIJO, ZDRAVJE TER VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE - ZA POSAMEZNO PODROČJE PROSTOVOLJSKEGA DELA
 272. STROKOVNA KOMISIJA VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE TER ČLOVEK, NARAVA IN DRUŽEBEN VREDNOSTE - ZA POSAMEZNO PODROČJE PROSTOVOLJSKEGA DELA
 273. DELOVNA SKUPINA ZA IMPLEMENTACIJO DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 2005/36/ES O PRIZNAVANJU POKLICNIH KVALIFIKACIJ
 274. SVET VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SPODBUJANJE RAZVOJA PROSTOVOLJSTVA, PROSTOVOLJSKIH IN NEVLADNIH ORGANIZACIJ
In za nagrado, če se prebrali do tule
A committee is a group of people who individually can do nothing, but who, as a group, can meet and decide that nothing can be done.
Anonymous
A committee is a group of the unwilling chosen form the unfit, to do the unnecessary.
Anonymous
A committee is a group that keeps minutes and loses hours.
Milton Berle